حریم آفتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها

به بهانه سوره مبارکه نوراردیبهشت 85

تو را به محرمیت آفتاب برگزیده اند!به پرده داری نور!به پاسداری ازچلچراغ!

تومرزبان آفاق طلوعی،پاسبان حصارحرم،امین آفتابی وصیانت از نور فریضه توست.[1]

توگنبد بلند حریمی،آسمانی،بارگاه وآشیانه نور،حریم نوری امانتدارامانت آفتاب.دربند بندوجودت ودرخشت خشت تنت ودربیت پرفروغ سینه ات امانت می درخشد!امانتی که نور توست ونوری که نوراوست.[2]

آری نوراوست که بربیت سینه ات می تابد ودلت را روشن می کند.

نوراوست که خانه چشمانت را می افروزدوخیره می کندودرحیرتی مقدس به سجاده می دوزد.

نور اوست که پشت به پشت ورحِم به رحِم،صیانت شدوبودنت را رقم زدتا ازپس این انتقال مقدس همچون پدران ومادران امینت اذن امانتداری بگیری؛آیات نورفریضه ات باشدواقامه گر احکام نورباشی درخانه وجودت ودرکوچه پس کوچه های شهرت[3]!

چراغانی کوچه ها فریضه توست تا تاریکی مجالی نباشد که نکبت خباثت دشمن حرمت حرم بدرد،آبرو ببرد ویافتنه وفحشا بخرد[4].

نکبت وخباثتی که اگرمجال دریدن حرمت یافت،حریم عبای نور را به حریق می سپاردوبه حریق خواهد سپرد حق وحرمت مسکین ومهاجردرراه خدا را![5]

یک عرش از ملائک یک آسمان چشم،یک کهکشان چلچراغ شب هنگام به تماشای نمازت می نشینندوبستر چون ستاره درخشانت رابه یکدیگر نشان می دهند!عرشیان را به شمارش ستاره های زمینی واداشته ای به حکایت وذکر مردانی که بیع وتجارت ازحدیث امانتداری بازشان نمی دارد.[6]

مشق اطاعت وبندگی را از کودکی آموخته ای!نواختن کوبه ها را از کودکی به یاد داری!تو اقامه گر اذنی تا بی اذن نور دری گشوده نگردد[7] وبی اشاره نور امر جامعی صورت نگیرد[8] که بی اشاره نور ،امور تاریکند.


1اشاره به آیه1سوره نوروفریضه بودن این سوره

2اشاره به آیه35سوره نور

3اشاره به وظیفه اشاعه پاکدامنی در زندگی شخصی وجامعه

4اشاره به آیات 12 تا21  

5نور اشاره به آیه22

6اشاره به آیه37نور

7اشاره به آیات58و59نور

8اشاره به آیه62نور

/ 0 نظر / 9 بازدید