این سوره "بسم الله الرحمن الرحیم"ندارد

اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیهاو سرالمستودع فیها

به بهانه سوره مبارکه برائت دیماه86

شبی است آرام !خیمه ها برپاست،اسب ها وشتران آرامند،باد به آهستگی می وزدومردانی به آهستگی سخن می گویند!

درفضایی مرموز ودرپچ پچی پیچیده در سکوت،دست هایی یکدیگر راپیدا می کنند؛وپیوندی منحوس خبراز گسستی نامبارک دارد!واقعیت به نفع همه است !مگر میتوان عهد وپیمانی را که با دیگران گذاشته شده نادیده گرفت؟

واقعیت را بایدپذیرفت![1]

صبح است وخورشید از انتهای افق ،آرام آرام طلوع می کندومردم را از خانه ها به بیرون می کشد.

بازاراست شلوغ وپررونق آدم ها دودسته اند یا خریدار یا فروشنده!حق بامشتری است همه را باید راضی نگه داشت!

گردش سرمایه ها ،سرمایه داران....[2]

واقعیت را باید پذیرفت!

دوباره شب می شود باز هم شب آرام است وآرامش شب بستری است برای مرور واقعیت ها،مرورخواستن ها ونخواستن ها !مرور پیوندها مرور همسر، عشیره، پدر، فرزند، برادر...[3]

واقعیت را باید پذیرفت!

باید پذیرفت قداست ها واحترام هایی را که واقعیتی تاریخی دارند،متولیان مسجد الحرام را باید باور داشت،باید پذیرفت ارزش وشرف سقایت حجاج را!مگر می شود قداست احبارورهبان را نادیده گرفت؟واقعیت را باید پذیرفت![4]

واقعیت را بایدپذیرفت؟

واقعیت ها شهر رااحاطه کرده اند!همه دم ازواقعیت می زنند!اگر رسول خدا را به پذیرش حکمیت وا دار می کنند،[5]اگر ابلاغ برائت از واقعیت های وارونه را برگرده ابو واقعیت میگذارند[6]،اگر به زمین چسبیده اند ونسبت به جها دسنگین هستند،اگرنمازکسالت آوراست وانفاق ناپسند،یااگر به منکر امرمیکنند واز معروف نهی می نمایند،یا اینکه رسول خدا را اذن وساده لوح می خوانند،همه اش به خاطرپذیرش همین واقعیت هاست[7]!پس نگوئید باید واقعیت را پذیرفت!هرواقعیتی را نباید قبول کرد!

 

 


تصویری از سال9هجری ودرآستانه ابلاغ آیات برائت.[1]

اشاره به آیه24 سوره برائت.[2]

اشاره به آیه23و24 سوره برائت.[3]

اشاره به آیات19و34 سوره برائت.[4]

اشاره به فرستادن ابو بکر برای ابلاغ آیات برائت که البته وحی مانع آن گردید.[5]

اشاره به شخصیت ابوبکر که از این حیث کاندیدای طیف خاصی از مسلمین بود.[6]

اشاره به آیات سوره برائت.[7]

/ 0 نظر / 7 بازدید